Deed of Foundation

KURULUŞ:
İşbu Resmi Senet Hükümlerini kurucu üyeler Medeni Kanun Hükümleri gereğince Vakıf olarak tanınan Tüzel Kişiliği meydana getirmek amacı ile imza ve kabul etmişlerdir.

MADDE: 1 - VAKFIN ADI
Vakfın ad Türkiye Fotoğraf Vakfı’dır. Gerektiğinde kısaltılmış olarak TFV şeklinde kullanılabilir. Bu Resmi Senette “Türkiye Fotoğraf Vakfı” için kısaca “Vakıf” denecektir.

MADDE: 2 - VAKFIN MERKEZİ, ŞUBE VE TEMSİLCİLİK AÇILMASI
Vakıf merkezinin adresi: Merkezefendi mahallesi Dere Sokak No:10/1 Zeytinburnu – İstanbul’dur. Gerekli görüldüğü takdirde Vakıf merkezi Mütevelli Heyetin kararı ile aynı il sınırları içerisinde adres değişikliği yapabilir. Yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilik açılabilir. Bunların yetkileri, yapacakları işler, açılış ve kapanışları Yönetim Kurulu kararı ile olur.

MADDE: 3 - VAKFIN AMAÇLARI
Vakıf; kültürel birikimimizin her yönü ile fotoğraflanmasını, ülkemizin fotoğraf mirasının derlenmesini, korunmasını ve değerlendirilmesini, ülke fotoğrafçılığının tanıtılmasını, fotoğraf sanatının gelişimini, toplumla daha fazla buluşarak yaygınlaşmasını, fotoğraf sanatı ile ilgili eğitim kurumları ile işbirliği yaparak bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmayı, sanatçılar arasından dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesin, fotoğraf ile ilgili her nevi ürünün üretilmesini ve topluma ulaştırılmasını amaç edinmektedir.

MADDE: 4 - VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR
a) 5072 Sayılı Kanuna aykırı olmamak kaydı ile ülkenin kültürel varlıkları ile sanatsal ve sosyal değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için ilgili alanlarda yurt içinde ve dışındaki dernek, federasyon, vakıf, sendika, belediye ve benzeri gerçek, tüzel, resmi, özel, yerli, yabancı, genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek, yardımlaşma ve işbirliği konusunda anlaşmalar yapmak, platformlar kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak,
b) Fotoğrafçılığın her alanında yapılacak çalışmaları desteklemek ve topluma yansıtmak için sanat, kültür ve bilim alanlarında hizmet veren yurt içindeki ve dışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak ürünler için imkânlar hazırlamak,
c) Ülkemizin tarihsel ve kültürel ve bugününü yansıtan ve belgeleyen fotoğrafların, fotoğrafik ve görsel ürünlerin, filmlerin ve fotoğraf kültürünün parçası olan her türlü belgenin uygun koşullarda saklanabilmesi için arşiv, kütüphane, e-yayın arşivi, bilgi ve belge merkezleri oluşturmak ve ilgililerin kullanımına sunmak,
d) Fotoğraf sanatçıları ve fotoğrafçı adayları arasında dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi için, fotoğrafçılara çalışma mekânları ve imkânları sunmak, kurslar düzenlemek,
e) Fotoğrafçılığın gelişimini desteklemek için kaynak oluşturmak ve burs vermek,
f) Fotoğraf ile ilgili farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapmak